máy rang cà phê

sản xuất máy rang cà phê

Giá cà phê trực tuyến ngày 29/10/2018

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn Giá Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
11/18 1711 +37 +2.21 % 196 1713 1674 1674 5269
01/19 1730 +23 +1.35 % 8175 1732 1698 1709 48284
03/19 1743 +18 +1.04 % 3218 1744 1717 1723 27281
05/19 1757 +17 +0.98 % 1331 1758 1732 1739 10893
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Giá cà phê| Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn Giá Giá cà phê Thay đổi % thay đổi Khối lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa HĐ mở
12/18 119.65 -1.5 -1.24 % 27870 122.80 119.25 121 110342
03/19 123.40 -1.65 -1.32 % 16454 126.60 123.05 125 79092
05/19 125.95 -1.65 -1.29 % 5201 129 125.60 127.25 40942
07/19 128.35 -1.65 -1.27 % 2176 131.45 128 129.80 22002
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb